Búkũ tãfi vé, kĩlásĩ ãlo rĩ pi ní ú´ dógú´ dógú vé lãngárá ụ́nị̣́zú rĩ: kẹ̃lị̃kọ́ tị sĩ (P1 reader)

Edition:
first ed. rev.
Date:
2002
Publisher:
Keliko Language Committee
Publisher Place:
Arua, Uganda
Extent:
67 pages
Publication Status:
Published
Country:
Sudan
Subject Languages:
Content Language:
Work Type:
Subject:
Primers
Nature of Work:
Entry Number:
36263