Bukabularyo ta tallo na ambal: Inglis, Pilipino daw Kagayanen (Pinagbukud-bukod na bukabularyo: Inglis, Pilipino atsaka Kagayanen; A classified vocabulary: English, Pilipino, Kagayanen)

Files:
Date:
1979
Publisher:
Summer Institute of Linguistics
Publisher Place:
Manila
Extent:
xxi, 107 pages
Publication Status:
Published
Country:
Philippines
Subject Languages:
Work Type:
Subject:
Vocabulary
Nature of Work:
Entry Number:
23899