Klei mgang hdĭp, klei hriăm mnơ̆ng dhơ̆ng, klei dôk dơ̆ng; adŭ mrâo hriăm: Kdrêč kơ nai (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học và đưc-dục; lớp vỡ lòng: Phần chỉ-nam)

Date:
1971
Publisher:
Department of Education
Publisher Place:
Saigon
Extent:
147 pages
Publication Status:
Published
Country:
Vietnam
Subject Languages:
Content Language:
Subject:
Wall charts
Teacher's guides
Nature of Work:
Entry Number:
30712