Loq pasrech (basròih) ʼmòt padrên, hõc yineq plình taneh, raninh ma lem; lòp pasèm: Cashech hnài pato mangai hnài (Mon học bìằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học, và đức-dục; lớpvỡ-lòng: Phần chỉ nam)

Files:
Date:
1971
Publisher:
Department of Education
Publisher Place:
Saigon
Extent:
133 pages
Publication Status:
Published
Country:
Vietnam
Subject Languages:
Content Language:
Subject:
Wall charts
Teacher's guides
Nature of Work:
Entry Number:
30873