Gŭq yăh jrŏh yăh camhlăng; vơn gưt sinlơ sŭng vri heq; gŭq con tamun yăh sŏng (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học, và đức-dục; lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam)

Files:
Date:
1971
Publisher:
Department of Education
Publisher Place:
Saigon
Extent:
(15), 136 pages
Publication Status:
Published
Country:
Vietnam
Subject Languages:
Content Language:
Subject:
Wall charts
Teacher's guides
Nature of Work:
Entry Number:
30880