Păp san khhãm pák tãy-Keo Eng = Ngữ-vựng Thái-Việt-Anh = Tai-Vietnamese-English vocabulary

Files:
Statement of Responsibility:
Chính Nhìm, Diêu and Jean Donaldson
Date:
1970
Publisher:
Bộ Giáo-Dục Xuất-Bản
Publisher Place:
Saigon
Part Of Series:
Tủ sách ngôn-ngữ dân-tộc thiểu-số Việt-Nam 4
Extent:
xvii, 476 pages
Publication Status:
Published
Country:
Vietnam
Subject Languages:
Field:
Work Type:
Work Type:
Subject:
Dictionaries and vocabularies
Nature of Work:
Entry Number:
30992