Sɩsaala zɩmɛ́ súúre kɛnɔ: teŋfɩ́ɛ́l Pár, Dɔɛ, Gɩr wɩ́ɛ́ ná Burkina Faso nɩ́ɛ́ há mɔhé rɩ́wɔ́ zɩ́ŋwɔ́ a tɩ́ŋwɔ́ Gielé

Edition:
1st ed.
Date:
2000
Publisher:
ANTBA
Publisher Place:
Ouagadougou, Burkina Faso
Extent:
4 separate sections; 17, 15, 9, 14 pages
Publication Status:
Published
Country:
Burkina Faso
Subject Languages:
Content Language:
Work Type:
Subject:
Teacher's guides
Nature of Work:
Entry Number:
31568