Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́

Alternative Titles:
Guérir des traumatismes
Iŋɛ́ kó ɖɔ̃nɛ yèé tsenɛ, tsí ɖi Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́, Itsɛ́ yèé ɛgbɛ́-Kírísítò nákó tse ti nára-ɛ̀ ɛ́
Livre de traumatisme
Trauma healing
Edition:
1st edition
Date:
2009
Extent:
52 pages
Publication Status:
Published
Country:
Togo
Subject Languages:
Content Language:
Subject:
Trauma healing
Nature of Work:
Entry Number:
49870