Burmese Particles as Boundary Marking Units of Text

Alternative Titles:
คำอนุภาคในภาษาพม่าในฐานะหน่วยกำหนดขอบเขตข้อความ
Authors:
Date:
2013
Date Created:
2007
Extent:
15 pages
Abstract:
Particles serve as boundary units identifying the terminus of conceptual units within sentences and texts of Literary Burmese. The function of boundary marking is important for readers and listeners, identifying and specifying the function of significant cognitive units of meaning and also identifying meaningful pause/breath units in the written text. Burmese is written in an Indic, Devanāgarī script that looks like a multitude of round bubbles attached to each other in different configurations and blown out through tubes into straight lines. Word space is not used but there is ‘white space’ used to indicate a conceptual unit larger than a word. This conceptual unit is normally bounded on the right by a postposition particle or noun and, if not, then by a symbol indicating reduced grammaticality. This paper demonstrates the relationship between the distribution of postpositional particles and ‘white space’, or rather that of the particle and its distribution in relation to the segment formed between ‘white spaces’ in written text. It is hypothesized that postpositional particles function as a regular chunking mechanism to manage and grammatically distribute information evenly and build structural form for lexical content. The methodology employed is exploratory. Two brief Literary Burmese texts are used as the base data, one hortatory, coming from a recent Burmese language newspaper, and the other narrative, coming from a traditional second-grade reader. Both are well formed texts. Comparisons are made of particles to lexical words in the text, within the sentence and within the conceptual unit, called a segment, and within and between the two texts. We also examine the structure that particles create in the text as a whole.
คำอนุภาคทำหน้าที่เป็นหน่วยกำหนดขอบเขตที่ระบุจุดสิ้นสุดหน่วยความคิดในประโยคและข้อความของภาษาเขียนพม่า หน้าที่ในการกำหนดขอบเขตมีความสำคัญต่อผู้อ่านและผู้ฟังในการระบุและกำหนดหน้าที่ของหน่วยทางปริชานของความหมายที่มีความสำคัญ และในการระบุหน่วยการหยุด/หน่วยหายใจที่มีความหมายในข้อความเขียนด้วย ภาษาพม่าใช้อักษรเทวนาครี มีรูปร่างคล้ายวงกลมหลายวงต่อกันเป็นรูปต่าง ๆ และม้วนออกเป็นเส้นตรง ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำแต่มีการเว้นวรรคเพื่อแสดงหน่วยทางความคิดที่ใหญ่กว่าคำ หน่วยทางความคิดนี้มักจะอยู่ทางขวาของ คำอนุภาคที่แสดงคำปรบท (postposition) หรือคำนาม หรือหากไม่มีก็จะใช้สัญลักษณ์แสดงการกร่อนของไวยากรณ์ บทความนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายคำอนุภาคที่เป็นคำปรบทและการเว้นวรรค หรือความสัมพันธ์ระหว่างคำอนุภาคกับการกระจายที่สัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในวรรคในข้อความที่เขียน โดยมีสมมติฐานว่าคำอนุภาคที่เป็นคำปรบททำหน้าที่เป็นกลไกทั่วไปที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดการและกระจายข้อมูลทางไวยากรณ์ให้เท่ากัน และสร้างรูปที่เป็นโครงสร้างสำหรับเนื้อหาทางศัพท์ วิธีการวิจัยใช้วิธีการสำรวจโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นข้อความจากวรรณกรรมขนาดสั้นในภาษาพม่า 2 เรื่อง เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่งสอนจากหนังสือพิมพ์ภาษาพม่าในปัจจุบัน และอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าดั้งเดิมจากบทอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งสองเรื่องใช้ภาษาเขียนที่ดี งานวิจัยนี้เปรียบเทียบคำอนุภาคกับคำเนื้อหาในข้อความ ภายในประโยคและภายในหน่วยความคิดซึ่งเรียกว่าส่วน รวมทั้งเปรียบเทียบภายในและระหว่างข้อความทั้งสองเรื่อง นอกจากนี้ยังศึกษาโครงสร้างที่คำอนุภาคสร้างขึ้นมาในข้อความโดยรวมด้วย
Description:
Paulette Hopple presented this paper at the Particle Party, but did not have the opportunity to revise it before she passed away. This is her original draft, with only minor editorial changes.
Publication Status:
Draft (posted 'as is' without peer review)
Table of Contents:
1. Grammatical System Versus Semantic Systems 2. Text image and Structure 2.1 Text 1 - Sn. Gen. Than Shwe's Slogan (Hortatory Text) 2.2 Text 2 - Parrot Brothers (Narrative Text) 3. Boundary Segments in Discourse Structure 4. Conclusion 5. Further Study Appendix: Text Translation References
Country:
Myanmar
Subject Languages:
Content Language:
Field:
Work Type:
Subject:
Particles
Burmese
Nature of Work:
Entry Number:
55038